Finansiering av leirskoleopphold
Gratisprinsippet oppleves ofte som et hinder i forbindelse med organisering av skoleturer og leirskoleopphold. Gratisprinsippet er regulert i opplæringsloven §2-15. Der står det at kommunen ikke kan kreve at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen, herunder også aktiviteter, kost og losji i forbindelse med et leirskoleopphold. Intensjonen bak gratisprinsippet er å sikre inkluderende opplæring hvor alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.
Finansiering av undervisningen
Staten yter øremerket tilskudd til undervisning på leirskole ved at kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke tilskudd til leirskoleundervisning for opphold med en varighet på minst 3 overnattinger. Kommunen kan søke om tilskudd for ett opphold per klasse i løpet av grunnskoletiden. Tilskuddet refunderes kommunen i etterkant av gjennomført opphold. Frittstående grunnskoler med godkjenning etter friskoleloven §2-1 kan ikke søke om tilskudd. Utgifter til leirskoleopphold er allerede inkludert i beregningsgrunnlaget for driftstilskudd til disse skolene.

For offentlige skoler vil dette bety at dere blir fakturert to separate beløp. Ett beløp for selve oppholdet (kost og losji, transport- og aktivitetskostnader etc.) og ett for undervisningen. Det sistnevnte vil skolens hjemkommune få refundert fra staten. Dere må stille med en refusjonsgaranti ved bestilling. Privatskoler vil bli fakturert et samlet beløp som også inkluderer undervisningskostnadene.

Finansiering av kost & losji, reise og aktiviteter
Leirskole er en nasjonal satsing og det er tverrpolitisk enighet om å tilby alle elever i grunnskolen et opphold. Staten bevilger hvert år penger til leirskole gjennom rammetilskudd til kommunene som er tenkt å dekke kost, losji og reise i forbindelse med leirskoleopphold. Dette utgjør ca. kr 2.000,00 per elev. Det viser seg imidlertid at denne rammeoverføringen iblant kanaliseres til andre behov i kommunen, da leirskoleopphold ikke er en lovfestet rett og pengene ikke er øremerket. Da kan løsningen bli gaver og dugnader.

I forskrift F-14-03 fra Kunnskapsdepartementet står det; "Opplæringsloven §2-15 er ikke til hinder for at skolene kan ta imot ulike former for gaver (pengegaver, midler fra dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.) enten dette er fra næringsliv, foreldre, venneforeninger eller andre. For at gaver og andre bidrag ikke skal komme i konflikt med retten til gratis grunnskoleopplæring, gjelder følgende:
  • Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foreldre må føle seg presset til å bidra økonomisk.
  • Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame.
  • Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke."

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern